KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ‘’Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği‘’ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; envanter planlama sürecinin yapılması ve envanter bilgisinin düzenlenmesi, dernek faaliyetlerinin dernek prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; bağış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, bağışçı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, bağışçı ilişkileri ile bağışçı talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; proje kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası; bağış süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; proje ortakları , veya sponsorlar ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;  hizmetlerin tanıtımı süreçleri ile , beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; derneğimizin ve derneğimizle proje ortaklığı içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; derneğimizin proje stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; proje ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, ve yine bu amaçlara sınırlı olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde,  6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

           Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak info@eagd.org.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi düzenlenen yöntemlerle derneğimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

●        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

●        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir