Dernek Tüzüğü

ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1) DERNEĞİN ADI
Derneğin adı; ” Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği”dir.

MADDE 2) DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Derneğin yerleşim yeri; İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır

MADDE 3) DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı; Elektronik ekipmanların hayat döngüleri boyunca doğaya verdikleri zararın en aza indirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve bu konularda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

MADDE 4) DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunacaktır:

4.1) Kullanılmış elektronik cihazlar ve elektronik atıklar ile ilgili özel politika ve varolan yaklaşımları analiz etmek ve raporlamak.

4.2) Elektronik cihazların çevre , sağlık ve ekonomi açısından , değiştirilebilir ve sürdürülebilir yeniden kullanım ve parça envanteri gibi konularda gelişim sağlamak.

4.3) Altyapı , sistem ve teknolojileri geliştirilmesine destek olmak , tarafsız bir kuruluş olarak uluslararası ve çok paydaşlı bir zeminde , işbirliği içinde aktivite ve dialogları bilim temelli başlatmak , bu dogrultuda ekonomik , çevresel ve sosyal çözümler sunabilmek.

4.4) Daha verimli yeniden kullanım , tamir ve geri dönüşüm odaklı yeni dizaynları desteklemek.

4.5) Elektronik atık konusunda kamu , bilim ve iş dünyasının bilincini arttırıcı çalışmalar yapmak.

4.6) Amacı ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz yayın yapmak; Dernek ve etkinliklerini tanıtmak ve Dernek amaçlarına yönelik bilgi vermek üzere panel, konferans, seminer, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek; broşür, kitapçık, kitap, belgesel, ve benzeri yayınlar ile web sayfası gibi hertürlü elektronik yayın hazırlamak ve dağıtmak.

4.7) Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı yetki veya uzmanlığı olan gerçek kişiler ile resmi ya da özel ve özerk kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa ya da tek başına proje, toplantı, konferans, panel, seminer, festival, şenlik ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak, eğitim çalışmaları yapmak.

4.8) lgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak.

4.9) Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak.

4.10) Hizmet konuları ile ilgili olarak, süreli ya da devamlı olarak kurslar, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek; kermes, gezi ve turlar yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

MADDE 5) ÇALIŞMA BİÇİMİ

Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

5.1) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri saptar,

5.2) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,

5.3) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.

5.4) İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

5.5) Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

5.6 Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri bütün haklarını kullanabilir ve gerekli diğer çalışmaları yapar.

MADDE 6) ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:

6.1) 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,

6.2) Yabancılar için; Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

6.3) Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

MADDE 7) ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

7.1) Dernek üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

7.2) Onursal Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen onursal nitelikli üyeliktir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onursal üyeliğin feshi en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararıyla sağlanır.

MADDE 8) ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik istek bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.

8.2) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır. Bu ödeme yapılmadıkça, Dernek üyeliği kazanılamaz.

8.4) Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. Üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde verilen kararlarda gerekçe aranamaz.

MADDE 9) ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak Dernek Başkanlığı’na bildirir. Bu bildirimden itibaren Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. İstifa eden üye, varsa birikmiş üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

MADDE 10) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

10.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma.

10.2) Üst üste iki yıl aidatlarını ödememe.

MADDE 11) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 12) DERNEK ORGANLARI
1) GENEL KURUL
2) YÖNETİM KURULU
3) DENETLEME KURULU

MADDE 13) GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Ekim ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

MADDE 14) ÇAĞRI USÜLÜ

14.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.

14.2) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi kendilerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılırlar.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.

14.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

14.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 15) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

15.1) Dernek Genel Kurul toplantıları, belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Sekreter’in, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divan’a bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile sekreter seçilir.

15.3) Toplantı yönetimi Divan Başkanlığı’na aittir. Sekreter toplantı boyunca tutanak düzenler ve tutanakları başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul sonuçları Dernek merkezinin bulunduğu Mahallin Mülki Amirliği’ne bir yazı ekinde sunulur.

15.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

MADDE 16) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

17.2) Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

17.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı kararı,

17.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 18) GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
18.1) Yasalar ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

18.2) Dernek organlarını seçmek,

18.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp, onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

18.4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

18.5) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,

18.7) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.8) Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek

18.9) Derneğin federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

18.10) Gerek görülen yerlerde şube açılmasına karar vermek,

18.11) Gerekli görülmesi durumunda sandık kurulmasına karar vermek,

18.12) Gerekli diğer konularda karar vermek.

MADDE 19) YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, üç yıl süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsalar dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurul’dan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 20) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

20.1) Yönetim Kurulu; seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

20.2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

20.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve diğer üyelerin gündem önerileri doğrultusunda saptadığı gündemle toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 21) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

21.1) Yasalar ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

21.3) Dernek adına bağış ve yardım toplamak

21.4) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

21.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

21.6) Derneğe üye olmak isteyen başvuru sahiplerinin dilekçelerini incelemek, üyelik hakkında red ve kabul kararı vererek üye kaydı yapmak, tüzükte belirtildiği şekilde aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek.

21.7) Dernek Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,

21.8) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak,

21.9) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

21.10) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

21.11) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

21.12) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

21.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21.14) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

21.15) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,

21.16) Yurtdışındaki diğer doğa koruma kuruluşları ile işbirliği yapmak.

21.17) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek.

21.18) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliği kurulması için karar almak.

MADDE 22) DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu; Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir Yönetim Kurulu’nu denetler. Denetleme yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulu; Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev sürelerinin ilk üç ayı içinde, üyeleri ve dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kişilerle “Danışma Kurulu” oluşturur. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak gündem kapsamında çalışmalar yapmak üzere toplanır.

MADDE 24) YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

MADDE 25) ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER

25.1) Dernek, şubeler açabilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç üye tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliği’ne yazılı müracaat yapılır.

25.2) Her şubede; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur. Bu organların görev ve yetkileri merkezin görev ve yetkileri gibidir. Ancak merkez Genel Kurulu’nun kararlarından geçmiş yönetmelikler veya prensip kararları ile merkezden onaylanmak üzere bazı yetkiler şube organlarına bırakılabilir.

25.3) Şubeler hakkında Dernekler Kanunu ile bu tüzük hükümleri uygulanır.

25.4) Şube Genel Kurulu’nun toplantısına ait ilan; gazete ile yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile yapılabilir. Şube Genel Kurulu toplantısının tarihi, saati, yeri ve gündemi 15 gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilir. Şube Genel Kurulları, olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu’nda seçeceği üç üye ile merkez Genel Kurulu’nda temsil olunur. Bu üç üyenin merkez Genel Kurulu’nda diğer üyeler gibi birer oy hakkı vardır.

25.5) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde Derneğin amaçları, çalışma ilkeleri ve ilgili hukuksal düzenlemeler çerçevesinde çalışacak temsilcilikler açabilir.

25.6) Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla Temsilci olarak belirlenen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idari amirliğine yazılı olarak bildirilir.

25.7) Temsilcilerin görev süresi atamayı yapan Yönetim Kurulu görev süresiyle sınırlıdır. Ancak atanan Temsilciler görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulu kararıyla yazılı bildirimle görevden alınabilirler. Temsilciler çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

25.8) Temsilcilikler, Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 26) DERNEĞİN GELİRLERİ
26.1) Üye Aidatları : Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Giriş aidatı ve üyelik aidatı günün koşullarına göre yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
26.2) Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler,
26.3) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
26.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
26.5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.
26.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

26.7) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan elde edilecek hibeler, fon kaynakları ve sponsorlardan elde edilecek diğer bütün gelirler.

Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve ilçe kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Dernek amaçlarına ulaşmak için, ihtiyaç halinde, bankalara, finans kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, 3. şahıslara, Yönetim Kurulu kararıyla her türlü borçlanma işlemini gerçekleştirebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 30) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Derneğin iç denetimi; tüzükte belirtilen amaç ve çalışmaların gerçekleşmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, üyelerin sorumluluklarını düzenlemesi ve üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi için Genel Kurul’un onayından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçiminde sağlanır.

MADDE 31) TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşülemez.

MADDE 32) DERNEĞİN FESHİ

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 2/3’lük çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu fesih kararı alır. Fesih kararı alındıktan sonra durum 5 gün içinde Mahallin Mülki Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

MADDE 33) DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞI:

Dernek Genel Kurul kararı ile fesih edildiği takdirde taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, alınacak bir karar ile benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

MADDE 34) HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Eski elektronik eşyalarınızı geri dönüştürmek mi istiyorsunuz?